ANÀLISI I CÀLCUL D'HONORARIS PER PRESSUPOST

...

logo

IDIOMA


  N Sit.
Us.
Cat. Np
(n)
Nov.
(m2)
Ref.
(m2)
Sup.
(m2)
Mod.
(€/m2)
Cg. Cat. Ct. Cq. Cd. Pre.
(€)
(€/m2)
1
2
3
4
5
6
7
  Total

Nomenclatura i Unitats

A. CARREGAR DADES

1. DADES GENERALS

REFERÈNCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
POBLACIÓN
AÑO
NOMBRE D'HABITATGES (n)
TREBALL
Tipologia
Superfície (m2)
Pressupost E.M. (€)
€/m2

2. DADES DEL DESPATX

2.1 DESPESES FIXES

MES (€)
PERSONES (n)
HORES LABORABLES ANY PER PERSONA (h)
COST HORA FIX (€/ h)

2.2 COST PERSONAL

Perfil 1 (€/h)
Perfil 2 (€/h)
Perfil 3 (€/h)

3. COSTOS VARIABLES DEL TREBALL

3.1 DESPESES

ASSEGURANCES (€)
COL·LEGI PROFESSIONAL (€)
GESTIONS (€)
REUNIONS (€)
TOTAL (€)

3.2 COL·LABORADORS EXTERNS, PREVIS

N CAPÌTOL (€) %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
TOTAL C. VARIABLES (€)

4. HORES

HORES PREVISTES TREBALL (h)

FASES %:
AVANTPROJECTE
BÀSIC
EXECUTIU
DIRECCIÓ
FINAL

FASES hores fase (h) Perfil 1 (h) Perfil 2 (h) Perfil 3 (h)
AVANTPROJECTE
BÀSIC
EXECUTIU
DIRECCIÒ
FINAL
TOTAL

6. HONORARIS

6.1 HONORARIS CALCULATS

DADES TREBALL
Superfície (m2)
Pressupost E.M. (€)
€/m2

HONORARIS GENERALS
%/(m2)
S/P.E.M.(%)

Honoraris (€/m2) Honoraris Base (€)
% S/Honoraris base (€)
COSTOS FIXOS
COSTOS VARIABLES
COST HORES
HONORARIS NETS

A FACTURAR (€)
COSTOS (€)
NETO (€)

6.2. HONORARIS ANÂLISI

Cost hora fix (€/h)
Hores (h)
m2
h/m2
Honoraris Nets (€)

Suma (%)
Descomptes (%)
Comissions (%)
Impostos (%)

Honoraris Resultats (€) (€ / m2) Hores Cobertes (h) Dies Coberts (d)
Totes les fases
unitats S/ Honoraris generals (€) S/ Honoraris nets (€) S/ Honoraris resultat (€)
superficie (m2) (€/m2)
hores (h) (€/h)

INTRODUCCIÓ: HON-PRE

consultar
TAULA HONORARIS
(M2) (%) (M2) (%)
Sup. <= 50 15.60 16000-18000 7.80
50-100 14.40 18000-20000 7.56
110-200 13.68 20000-25000 7.32
200-400 13.20 25000-30000 7.08
400-600 12.72 30000-35000 6.84
600-800 12.24 35000-40000 6.60
800-1000 11.76 40000-50000 6.36
1000-2000 11.28 50000-65000 6.24
2000-3000 10.80 65000-80000 6.12
3000-4000 10.32 80000-100000 6.00
4000-6000 9.84 100000-120000 5.88
6000-8000 9.48 120000-140000 5.76
8000-10000 9.12 140000-180000 5.64
10000-12000 8.76 180000-200000 5.52
12000-14000 8.40 Sup. > 200000 5.40
14000-16000 8.04    
(M2) (%) (M2) (%)


PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (€)
SUPERFICIE (m2)
(€/M2)
  APARTAT CONCEPTE (%) VALOR
(€)
BASE
(€)
IVA
(%)
IVA
(€)
BASE+IVA
(€)
(€/M2) ACUMULAT
(€/M2)
1 PEM 100,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 BENEFICI INDUSTRIAL 3,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DESPESES GENERALS 13,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 HONORARIS ARQUITECTES 10,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 HONORARIS APARELLADOR 3,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 COL·LEGIS 0,30 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 AJUNTAMENT 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUMA APARTATS DESCRIPCIÓ PRESSUPOST PARCIAL (€)
(1-5) CONTRACTACIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ 0,00
(6-8) COL·LEGIS + AJUNTAMENT 0,00
(1-8) TOTAL CONSTRUCCIÓ 0,00
INCREMENT RESULTANT: 0.00
PEM * FACTOR (€): 0,00
PREU (€/m2): 0,00
PREU (€/m2): 0,00
(Verifiqueu a l'ajuda el valor - PREU (€) / M2 - de registre del notariat).
(€/m2)(m2)(n) (h)(h/m2)(€/h) (Km)(h/n)(d) (€)(€/Km)(€/n) (%)(%/m2)(€/nV) DADES DESPATX TOPOGRAFIAGEOTÈCNICSUMAfases (AVA)fases dir