ANÀLISI I CÀLCUL D'HONORARIS ITE
(INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS)

V1.2009

...

logo-

IDIOMA

2020-09-02


A. CARREGAR DADES

1. DADES GENERALS

DADES TREBALL

TREBALL
PROVINCIA
COMARCA
POBLACIÓ
REFERÈNCIA CADASTRAL
COORDENADES UTM X
COORDENADES UTM Y
tipologia
AÑO
FECHA


DADES DESPATX

COST HORA (€/h)

2. ITE

NOMBRE D'ENTITATS (n)
N.ENT.
BASE 2015 (€)
FACTOR/IPC
HON. FORMULATS (€)
PREU (€/H)
HORES (h)
DIES (d)
HORES DETALL
NL. CONCEPTEHores (h) (€/h)(€) (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

HORES BASE - HORES DETALL : 0,00- = 0,00

HONORARIS FORMULATS (€)
HONORARIS PER HORES (€)
HONORARIS ADOPTATS (€)
NOTA: HONORARIS ADOPTATS: VALOR MES GRAN ENTRE HON. FORMULATS I HON. PER HORES

3. LLIBRE DE L´EDIFICI

HONORARIS MÍNIMS OBRA NOVA = 200 € * Ka


HONORARIS BASE (€)
FACTOR Ka
HONORARIS INICIALS (€)
PERCENTATGE CORRRECTOR (%)
(%)
HONONORARIS FORMULATS (€)
HORES (h)
PREU (€/h)
HONORARIS PER HORES (€)
HONORARIS ADOPTATS (€)
NOTA: HONORARIS ADOPTATS: VALOR MES GRAN ENTRE HON. FORMULATS I HON. PER HORES

4. PROGRAMA

DEFICIÈNCIES NOMBRE
(N)
HORES
(h/N)
(€/h) PARCIAL (€)
MOLT GREUS
GREUS
IMPORTANTS
LLEUS
TOTAL
PRESSUPOST (€)
PERCENTATGE (%)
(%)
HONORARIS S/PRESSUPOST (€)
HONORARIS PER HORES (€)
INCREMENT PER REHABILITACIÓ
FACTOR
HONORARIS S/PRESSUPOST
INCREMENTAT (€)
HONORARIS PER HORES
IMCREMENTAT (€)

HONORARIS ADOPTATS (€)
NOTA: HONORARIS ADOPTATS: VALOR MES GRAN ENTRE HON. FORMULATS I HON. PER HORES

5. HONORARIS

HONORARIS

APARTAT HONORARIS ADOPTATS
(€)
PREU
(€/h)
HORES
(h)
DIES
(d)
ITE
LLIBRE DE L'EDIFICI
PROGRAMA DE REHABILITACIÓ
TOTAL

ANÀLISI

HOnoRARIS ADOPTATS (€)
FACTOR
V.FACTOR
HONORARIS FACTURAR (€)
HORES COBERTES (h)
DIES COBERTS (d)


:

NL QUALIFICACIÓ
DEFICIÈNCIES
cDcF.DEF cF.DIF SUP.
(m2)
n.DEF
(n)
sTot
(m2)
Mod
(€/m2)
cF.GEO cD.US cDcF.CAT cDcF.TIP PARCIAL
(€)
PREU
(€/m2)
(%) cD.DEF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

Nomenclatura i Unitats